Privatumo politika

Kas mes esame

Mūsų tinklalapio adresas yra: http://www.joniskiogrudai.lt

Šiame Privatumo pranešime (toliau – Pranešimas) pateikiama informacija apie tai, kaip UAB „Joniškio grūdai“, juridinio asmens kodas 157602461, registruotos buveinės adresas Žemaitės g.1, Joniškis (toliau – Bendrovė) tvarko asmens duomenis, teikdama klientų aptarnavimo paslaugas.

Pranešimo nuostatos yra taikomos fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių asmens duomenis tvarko Bendrovė, teikdama klientų aptarnavimo paslaugas:

  • Sudarydama su Klientais pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sutartis ;pateikdama sąskaitas faktūras, važtaraščius ir kt. dokumentus tiesiogiai, paštu ir pan.;
  • siųsdama Klientams paštu ir el. paštu priminimus apie esamas skolas Bendrovei, pateikdama skolų suderinimo aktus ir kt.;
  • siųsdama Klientams paštu, el. paštu ir sms pranešimus apie skelbimas specialias akcijas ir kt.; 
  • nuotoliniais Klientų aptarnavimo kanalais (telefonu, el. paštu, sms ir kt.).

Šiame Pranešime pateikiamos pagrindinės asmens duomenų tvarkymo nuostatos. Papildoma informacija apie tai, kaip Bendrovė tvarko asmens duomenis gali būti pateikiama Bendrovėje, interneto svetainėje arba nuotoliniais klientų aptarnavimo kanalais (telefonu, el. paštu ir kt.).
Apie šio Pranešimo pakeitimus Bendrovė informuos, paskelbiant apie tai Bendrovės Svetainėje. Tam tikrais atvejais Bendrovė taip pat gali informuoti asmenis apie pakeitimus paštu, el. paštu ar kitu būdu (pvz. paskelbiant spaudoje).

Sąvokos

Pranešime naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:
Asmens duomenys – bet kokia informacija susijusi su identifikuotu arba neidentifikuotu fiziniu asmeniu (pvz. vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.).
Asmuo – fizinis arba juridinis asmuo (duomenų subjektas), kurio duomenys yra tvarkomi (pvz. Svetainės naudotojai, klientai, asmenys, kurie kreipiasi į Bendrovę, teikdami prekių, paslaugų užsakymus, reikalavimus ir kt.).
Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.).
Kitos Pranešime naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).

Duomenų tvarkymo tikslai

Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik konkrečiais tikslais vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.
Klientų asmens duomenys, kuriuos Bendrovei pateikia patys klientai, tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą klientų aptarnavimo veiklos palaikymą, kuris apima klientų konsultavimą, klientų įsiskolinimų valdymą, sąskaitų klientams pateikimą, sutarčių su klientais sudarymą, klientų užsakymų priėmimą ir prekių bei paslaugų perdavimą, aktualios informacijos apie parduotas prekes, suteiktas paslaugas klientui išsiuntimą bei atsakymų į klientų užklausas administravimą.
Bendrovė siekdama užtikrinti teikiamų klientų aptarnavimo paslaugų kokybę gali vykdyti telefoninių pokalbių įrašymą, kai klientai skambina į Bendrovę arba Bendrovės darbuotojai skambina klientams. Asmenys yra informuojami apie įrašymą prieš pradedant jį vykdyti.

Asmens duomenų gavimas

Bendrovė tvarko asmens duomenis, kuriuos pateikia patys klientai (Svetainės lankytojai ir kt.), Bendrovė gauna iš kitų šaltinių, tokių kaip valstybės ar privačių asmenų valdomi registrai, kiek tai yra būtina, vadovaujantis teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.

Bendrovė gali perduoti tvarkomus asmens duomenis Bendrovės vardu ir (ar) jos nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims, teikiantiems Bendrovei klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, apskaitos ir kitas paslaugas, siekiant užtikrinti tinkamą Bendrovės paslaugų teikimą, valdymą ir vystymą. Tokiais atvejais Bendrovė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarkytų teikiamus asmens duomenis laikydamiesi Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Asmens duomenų teikimas

Bendrovė taip pat gali teikti asmens duomenis partneriams, su kuriais bendradarbiauja teikiant paslaugas, kurie gautus duomenis tvarko tik tais tikslais, dėl kurių šie buvo teikti užtikrinant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones bei valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, policijai arba priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Bendrovės teises arba klientų, Bendrovės darbuotojų ir turto saugumą.

Duomenų saugojimas

Bendrovė tvarko asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti Bendrovė taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į asmens numatytas teises, pvz. numato tokį duomenų saugojimo laikotarpį, per kurį gali būti pateikti su sutarties vykdymu susiję reikalavimai, jei tokie kiltų ir panašiai.

Taikomos saugumo priemonės

Bendrovė užtikrina asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

Asmenų teisės

Asmuo, susisiekęs su Bendrove ir Bendrovei nustačius asmens tapatybę, turi teisę:
a) susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo asmens duomenimis;
b) ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;
c) prašyti sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus;
d) gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos asmuo pats pateikė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
e) prašyti ištrinti Bendrovės tvarkomus asmens duomenis, kai asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
f) apriboti savo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį Bendrovė įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti;
g) nesutikti su savo duomenų tvarkymu ir (arba) tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – atšaukti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
Asmenys gali kreiptis dėl šio Pranešimo arba Bendrovės vykdomo asmens duomenų tvarkymo raštu adresu Žemaitės g.1, Joniškis, el. paštu jg@litagra.lt, arba atvykus į Bendrovę.
Nepavykus išspręsti klausimų, susijusių su Bendrovės vykdomu asmens duomenų tvarkymu ir (ar) asmens teisėmis, asmuo taip pat turi teisę kreiptis, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmenų pareigos

Asmenys, pateikdami Bendrovei savo asmens duomenis, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šiame Pranešime pateikiamomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, neprieštarauja, kad Bendrovė tvarkytų asmenų teikiamus asmens duomenis, asmenų pateikiami duomenys ir informacija yra tikslūs ir teisingi ir Bendrovė nėra atsakinga už perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei asmuo pateikia per neapdairumą.
Asmuo įsipareigoja informuoti Bendrovę apie pateiktų duomenų ar kitos susijusios informacijos pasikeitimus.